SPOR A – Grundvand & drikkevand2020-04-20T15:46:10+02:00

SPOR A – Grundvand & drikkevand

Klimaforandringerne udgør en betydelig udfordring for vores grundvand og drikkevand. På grundvand og drikkevandssessionerne vil vi se nærmere på en række af udfordringerne og på, hvilke muligheder vi har for at imødegå dem. Hvor højt kommer grundvandet til at stå i fremtiden? Vi tager et kig i krystalkuglen og ser nærmere på de forskellige beregningsmodeller.

Pesticider i grundvandet har rykket vores grundlag for vandindvinding. Vi får en status på resultaterne fra anvendelsen af 350-stof pakken og ser nærmere på pesticidudfordringen i Danmark. På en fælles session med spildevandssporet vil vi sætte fokus på rensning af det urene regnvand, eksempelvis vand fra veje og p-pladser samt vand fra tage med kobber, zink eller lignende. Dette vand bliver ofte ledt til nedsivningsanlæg og derfra videre til grundvandet. Hvordan håndterer vi myndighedsarbejdet, så vi både får ledt vandet væk og samtidig sikrer rent grundvand?

Samtidig vil vi se nærmere på, hvordan vi kan få landbrug og drikkevandsproduktion til at spille sammen. Hvordan sikrer vi en lønsom landbrugsproduktion samtidig med, at vi har drikkevandsindvinding under landbrugsjorde og derfor ikke kan tåle nedsivning af nedbrydningsprodukter?

Herudover vil vi på grundvand og drikkevandssessionerne sætte fokus på energioptimering og nedbringelse af CO2-udledning i vandsektoren. Hvordan kan myndigheder og vandværker sikre et mere bæredygtigt energiforbrug? Giver det mening at udnytte varmen i grundvandet til produktion af fjernvarme? Og hvis ja, hvordan håndterer vi så de økonomiske og politiske barrierer?

Fokuspunkter på grundvand og drikkevandssessionerne:

  • Hvor højt kommer grundvandet til at stå i fremtiden? Vi ser nærmere på de forskellige beregningsmodeller
  • Status på resultaterne fra 350-stof pakken
  • Øget nedsivning af urent regnvand. Hvordan sikrer vi rent grundvand?
  • Drikkevandsindvinding under landbrugsjorde
  • Energioptimering i vandsektoren. Kan grundvand udnyttes i fjernvarmeproduktionen?

Spor A – Grundvand & drikkevand

Tirsdag d. 25. august

kl. 13.30 – 15.00

Pesticider

Pesticider – status på pesticidfund i Danmark.

Fortidens synder, nutiden og fremtidens virkelighed.

Miljøstyrelsens massescreening for pesticider i grundvand – med fokus på stofferne

Kontorchef Maria Sommer Holtze, Pesticider og Biocider, Miljøstyrelsen 

Vandpanelet – hvad er vandpanelet og hvad er status på arbejdet med pesticider

Kontorchef Rasmus Moes, Vandforsyning, Miljøstyrelsen

Fremtidens plantebeskyttelse

Professor Per Kudsk, Institut for Agroøkologi, AU

kl. 15.45 – 17.15

Modeller

Modelberegninger – hvordan ser fremtidens grundvand ud?

Med udgangspunkt i klimamodeller beskrives scenarier for hvordan grundvandsforholdene vil blive i Danmark i fremtiden.

Vandstand og strømning

Forsker Ida Seidenfaden, GEUS

VAP-marker og pesticider

Udvaskning af pesticider og deres nedbrydningsprodukter set i et fremtidigt klimaperspektiv

Seniorforsker Annette Elisabeth Rosenbom, Ph.D., M.Sc.C.E., GEUS

SubWater – hvad gør fremtidens klima ved vores byer?

Seniorforsker Jacob Kidmose, GEUS

Onsdag d. 26. august

kl. 09.00 – 10.30

Rensning og nedsivning af overfladevand fra veje og befæstede arealer (Grundvand & Drikkevand)

Vej- og tagvand kan indeholde forurenende stoffer (f.eks. tungmetaller, suspenderende stof, sprøjtemidler eller PAH’er) fra kontakten med asfalt, beton eller lign. overflader, som er problematiske for miljøet. Derfor kan regnvandet ikke uden videre genbruges til rekreative formål eller nedsives.

Hvilke renseløsninger findes der, og hvad er praksis på området?

Nedsivning af overfladevand fra veje og befæstede arealer

Hvad er praksis, hvilke renseløsninger kan man anvende, hvad skal myndigheden tage hensyn til. Erfaringer med beskyttelse af grundvand og overfladevand/terrestrisk natur.

Projektleder Karin Cederkvist, Vand i Byer og Teknologisk Institut

Håndtering af regnvand fra veje og befæstede overflader

Hvordan overvåger vi vores løsninger til håndtering af regnvand fra veje og befæstede overflader på en simpel og omkostningseffektive måde? –  Erfaring fra DONUT-projektet.

Forskningsgruppeleder Michael R. Rasmussen, Aalborg Universitet, Forskningsgruppen for byens vand

Rensning af overfladevand ved hjælp af dobbeltporøst filtreringsanlæg

Projektleder Jakob L. Kristensen, Watercare

Regulering af nedsivning af overfladevand i praksis

Miljømedarbejder Vibe Bertelsen, Syddjurs Kommune

kl. 11.00 – 12.30

Multifunktionel jordfordeling – samarbejde med bl.a. landbruget om at beskytte grundvandet

Om at arbejde sammen og finde løsninger i fællesskab

Pilotordning for multifunktionel jordfordeling – muligheder og status

Projektleder for multifunktionel jordfordeling Sanne Lisby Eriksen, Jordfordeling & Landbrugslov, Landbrugsstyrelsen

Overblik over grundvandsdata i værktøj til multifunktionel jordfordeling og sammenspillet med øvrige værdier

Seniorkonsulent Sebastian Piet Zacho, SEGES

Teamleder for Klima og Vand Henrik Vest Sørensen, Region Midtjylland

Praktiske erfaringer

Gruppeleder & Markedschef, Jan Nymark Thaysen, Orbicon A/S

kl. 13.30 – 15.00

Vandværker og CO2 / Methan

Hvordan kan vandbranchen medvirke til at energioptimere det danske samfund

Vandværkernes bidrag til grøn omstilling

Faglig chef og rådgiver Mette Oth Klitgaard, Danske Vandværker

Bæredygtig vandproduktion – nye vandværker med lille CO2 aftryk

Chefkonsulent Jacob Christensen, Vandværker, HOFOR

Bæredygtig fjernelse af methangas på vandværker

Konsulent Lisbeth D. Christensen, Teknologisk Institut

Medvirkende