SPOR C – Jordforurening2020-04-17T12:39:15+02:00

SPOR C – JORDFORURENING

Klimaforandringerne rammer også jordforureningsområdet og skaber nye udfordringer, som vi skal finde måder at håndtere på. Skal vi tænke nyt og udvikle helt nye metoder? Eller har vi blot brug for at udvikle og tilpasse vores nuværende værktøjer, så de kan håndtere de nye forhold? Og hvordan sikrer vi, at vi bekymrer os om det vigtigste først og tager jordforureningerne i den rigtige rækkefølge?

På jordsessionerne diskuterer vi, hvordan vi sammen finder de rigtige løsninger og bedst anvender de værktøjer, som allerede findes.

Klimaet udfordrer vores byer og vores landområder, ofte med vand, der løber nye veje eller kommer i større mængder end normalt. Vi ser på, hvordan vi mere effektivt kan bruge overskudsjord i forbindelse med klimatilpasning og klimasikring. Hvordan kan vi bruge overskudsjord og samtidig sikre, at vi har stort fokus på grundvandet og miljøbeskyttelsen generelt? Vi får præsenteret en række gode eksempler på, hvordan man kan bruge overskudsjorden bæredygtigt og klogt og vi skal selv i arbejdstøjet.

Herudover skal vi en tur rundt om juridiske udfordringer, lidt nyheder på jordforureningsområdet og indeklima med en workshop om, hvordan vi stiller de rigtige, langtidssikrede krav og vilkår, når vi giver tilladelser til byggeri på forurenede grunde.

Fokuspunkter på jordforureningssessionerne:

  • Klimarobuste risikovurderinger af jord- og grundvandsforureninger
  • Beskyttelse af indeklima i boliger – også i fremtiden
  • Klimaklog brug af overskudsjord
  • Juridisk samspil mellem regioner og kommuner på jordforureningsområdet

Jord og klima

Tirsdag d. 25. august

kl. 13.30 – 15.00

Klimarobuste risikovurderinger

Hvordan bliver jordforureningsområdet påvirket af klimaforandringer og hvordan kan vi håndtere disse udfordringer?

Fremtidens klimaændringer kommer i form af øget nedbør om vinteren, skybrud og tørkeperioder om sommeren. Ændringer ses allerede og det vil fortsætte i mange år, uanset hvad vi gør for at reducere klimapåvirkningen.

Men er disse klimaændringer en udfordring over for spredning af jordforureninger, og hvordan håndterer vi dette, når vi skal foretage risikovurderinger?

I denne session præsenterer vi et projekt med screening af udfordringer ved klimapåvirkningerne og et system til robusthedsvurdering af forureninger samt et nyt modelværktøj, der gør det muligt at udarbejde en prognose for forureningsspredning af punktkilder i fremtiden.

På baggrund af de 2 oplæg diskuteres fremtidens klimaudfordringer i relation til risikovurderinger af jordforureninger.

Klimarobuste risikovurdering af jordforureninger – en landsdækkende screening

Er der et problem med de nuværende/tidligere risikovurderinger overfor grundvand og recipienter, som er udarbejdet på baggrund af aktuelle forhold og kan vi fx kategorisere robustheden af risikovurderingerne, så der bliver synlighed om udfordringen?

En screening på eksisterende landsdækkende data er efterprøvet lokalt og viser gode resultater.

Afdelingsleder Sandra Roost, Jordforurening og Grundvand, Orbicon A/S

Nyt værktøj til at risikovurdere trusselsbilledet fra punktkilder i et fremtidigt klima

Fremtidens klimaændringer giver udfordringer, når vi skal vurdere trusselsbilledet fra forurenede punktkilder.

Derfor har Region Syddanmark (som en del EU-projektet TOPSOIL) i tæt samarbejde med GEUS og Rambøll udviklet et modelværktøj, der kan forudsige skæbnen for grundvandsforureninger i et fremtidigt klima, ved at integreret geologi, hydrologi og stoftransport i modellering – en tilgang, der har vist sig at være et meget egnet værktøj.

Geolog Jørgen Fjeldsø Christensen, Region Syddanmark

Diskussion

Hvad skal vi have fokus på fremover og hvordan gør vi det?

Tovholder Peter Thomassen, Kolding Kommune

kl. 15.45 – 17.15

Der sker også en del på jordforureningsområdet, som ikke direkte er relateret til klimahåndtering, og vi har samlet lidt blandede bolcher om forskellige nyheder og opfølgning på emner, vi har diskuteret før.

Sessionen består af flere korte oplæg om meget forskellige emner, der berører området.

Biocover-klimainitiativet

Biocoverordningen har ydet tilskudsmidler til etablering af biocover-anlæg på nedlukkede deponeringsenheder med henblik på reduktion af metanudslip. Hvad er status nu? Vi ser på eksempler og resultater.

AC-tekniker, biolog Toke Bang-Andreasen, Cirkulær Økonomi & Affald, Miljøstyrelsen

Nyt fra forskerne

Seniorforskeren fortæller om arbejdet med detektion af fremmedstoffer i grundvand og hvordan der arbejdes med at måle bionedbrydningen på dem.

Seniorforsker og sektionsleder Anders Johansen, Mikrobiel økologi og Cirkulære Ressourcestrømme, Institut for Miljøvidenskab, DCE, Århus Universitet

Jord i råstofgrave

Hvordan er reglerne og samspillet mellem regionen og kommunen omkring råstofgrave?  Kan ønsket om bæredygtig jordhåndtering, beskyttelse af grundvandet og de øvrige interesser gå op i en højere enhed ved retablering af nuværende og tidligere råstofgrave?

Geolog Morten Steen, Jordforurening, Region Midtjylland

Hvornår bliver jord farligt affald?

Klassificering jf. HP14, regler, udfordringer og en case eller to

Projektchef Lars B. Overgaard, DGE

Nyt fra Miljøstyrelsen

Juristen fortæller om spændende emner fra jordområdet

Jurist Luisa Ninette Baandrup Kristiansen, Cirkulær Økonomi & Affald, Miljøstyrelsen

Onsdag d. 26. august

kl. 09.00 – 10.30

Bliv klimaklog på overskudsjord

I denne session stiller vi skarpt på, hvordan overskudsjord kan udnyttes klimaklogt. Du får tre inspirerende indlæg og kommer selv i arbejdstøjet for at klare klimaudfordringer med kloge løsninger.

Du får svaret på, hvordan stigende problemer med overfladevand og oversvømmelser kan gå hånd i hånd med strategier for at nyttiggøre overskudsjord.

Klimabetingede udfordringer

Hvilke udfordringer står vi overfor med oversvømmelser og tanker om hvordan løsningerne måske i fremtiden bl.a kan baseres på overskudsjord.

Civilingeniør Johan Harkjær Kristensen, Niras A/S

Kommunale jordstrategier

Hvordan kan kommunale jordstrategier være en afgørende støtte til få mere gang i genanvendelse af overskudsjord – bl.a til klimasikring?

Miljøingeniør og projektleder Jette Karstoft, Niras A/S

Strategisk planlægning der skaber værdi

En kommune inspirerer med en case om strategisk planlægning og om hvordan overskudsjord skabte værdi som klimasikring og ændrede kommunens måde at tænke jordhåndtering på.

NN, fra NN Kommune

Workshop

Den nye viden bruger vi efter oplæggene til at løse en fiktiv case, hvor du sammen med andre skal tænke kreativt og bæredygtigt, på tværs af fag, på tværs af forretning.

Afdelingsleder Mette Neerup Jeppesen, Niras A/S

kl. 11.00 – 12.30

Indeklima, klimaændringer, mere vand og energirenovering

Hvad sker der med indeklimaet i vores boliger, når vi – i klimaets tegn – isolerer og gør husene tættere? Kommer der mere forurening fra jorden ind i husene?? Og hvad kan vi gøre ved det?

Og når nu grundvandet stiger, hvad sker der så med de dræn og andre indeklimasikrende tiltag, vi har lavet – drukner de?

Hvordan sikre vi os, at de indeklimatiltag vi – og bygherrerne – laver, bliver ved med at sikre et godt indeklima, også i fremtiden?

Med nogle oplæg og en workshop vil vi komme godt rundt om emnet, så vi kan hjælpe hinanden med at se de gode – og langtidsholdbare løsninger.

Intelligent ventilation som indeklimasikring ift. radon- og forureningsindtrængning

Kan vi – med styring af ventilation i boligen – sørge for at forurening slet ikke kommer ind i huset? Teorien er god, men virker det i praksis? Hvad er der af udfordringer og hvordan kan det styres?

Civilingeniør Børge Hvidberg, Jordforurening, Region Midtjylland

Afdelingsleder Mette Neerup Jeppesen, Niras A/S

Bekymringer om stigende grundvand ved indeklimaanlæg

Ved vi nok om hvad forhøjet vandspejl medfører af udfordringer? Og hvor? Øget opmærksomhed, men har vi svaret?

Specialkonsulent Ann Bruun Jensen, Region Hovedstaden

Robuste indeklimavilkår i § 8-tilladelser – inkl. workshop

Hvordan stiller vi de rigtige vilkår, som sikrer indeklimaet mod jordforureninger, også i fremtiden? Hvad er rimeligt og realistisk at pålægge de kommende brugere, også med hensyn til at kontrollere, at anlægget forsat virker efter hensigten? Lad os blive inspireret af hinanden med udgangspunkt i nogle eksempler og problemstillinger.

Miljømedarbejder Heidi Bay, Natur, Klima og Miljø, Ballerup Kommune

kl. 13.30 – 15.00

Diskussionen om, hvor grundige undersøgelser kommunen skal iværksætte førend kommunen med rette kan træffe en afgørelse om ikke-påbud, er ofte et tema mellem regionerne og kommunerne.

I denne session vil vi stille skarpt på samarbejdet mellem regionen og kommune. Hvor ligger udfordringerne og hvordan kan vi sikre et godt og konstruktivt samarbejde?

Vi får advokatens juridiske vurderinger, når det gælder sager, der ligger i grænselandet mellem påbud og kortlægning og eventuel offentlig indsats.

På baggrund af oplæggene diskuteres til slut en case inspireret af virkelige hændelser

Regionen

Hvor ser regionen udfordringer i samarbejdet med kommunerne?

NN

Kommunen

Hvor ser kommunen udfordringer i samarbejdet med regionen? Dokumentationskrav bliver ofte et diskussionsemne, og er der bagatelgrænser for kravene til dokumentationen?

Biolog Peter Thomassen, Kolding Kommune

Juridiske aspekter i samarbejdet mellem region og kommune

Når kommunen er myndighed for påbud (og derfor kan have en interesse i ikke at meddele påbud, så man undgår klagesager og evt. retssager) og regionen skal håndtere forureninger, hvor der ikke kan meddeles påbud (og de derfor har en interesse i at få forureningen godt belyst inden kommunens afgørelse) er der basis for diskussioner mellem myndighederne, især i sager, der er ”på vippen”.

Hvor langt kommunen i den forbindelse skal gå vil søges belyst, og samtidigt berøres enkelte andre områder, hvor der ses at være en udfordring mellem kommuner og regioner.

Advokat Mads Kobberø, Codex Advokater

Case – inspireret af hændelse fra det virkelige liv

Biolog Peter Thomassen, Kolding Kommune

Medvirkende