SPOR G – Landbrug2020-03-11T06:45:56+01:00

Spor G – Landbrug

Klimaforandringerne stiller store forandringskrav til landbruget, og til hvordan vi som myndighed håndterer både at medvirke til den nødvendige omstilling og samtidig understøtter landbruget som erhverv. På landbrugssessionerne vil vi derfor sætte fokus på både udfordringer og nye muligheder for en mere klimaneutral landbrugsproduktion – og hvordan vi kan understøtte disse muligheder.

Vi vil blandt andet se nærmere på håndtering af vand indenfor bedriften. Øgede regnvandsmængder kombineret med store, befæstede arealer giver risiko for urent regnvand samtidig med, at udsprinkling ikke længere kræver tilladelse efter spildevandsbekendtgørelsen. Hvordan sikrer vi, at landmændene lever op til kravene?

Biogas og biomasse spiller en stadigt større rolle i omstillingen til bæredygtig energi. Derfor tager vi på ekskursion til Nature Energy Midtfyns biogasanlæg og følger gyllens vej gennem anlægget og hører om fremtidige muligheder og udfordringer inden for området.

Det er visionen, at Danmarks landbrugsproduktion skal være klimaneutral i 2050, men udfordringerne er store og diskussionerne mange. På landbrugssessionerne vil vi høre nærmere om, hvordan landbruget selv griber det an, og hvilke virkemidler, der kan anvendes. I forlængelse heraf vil vi se nærmere på, hvordan man kan ressource- og energioptimere landbrugene, herunder høre fra en landmand, hvordan en klimahandleplan er blevet til og implementeret på hans økologiske bedrift.

På en fælles session med vandløbssporet vil vi sætte fokus på landmænd som ”vandparkeringsvagter”. Konkret skal vi høre nærmere om planerne om at benytte marker som midlertidig opbevaring for vand.

Fokuspunkter på landbrugssessionerne:

  • Håndtering af øgede regnmængder inden for bedriften
  • Biogas og biomasse spiller en stadigt større rolle. Vi følger gyllens vej gennem biogasanlægget
  • 2050-vision om klimaneutralt landbrug. Hvordan griber landbrugets egne organisationer det an?
  • Hvordan får vi en mere klimavenlig landbrugsproduktion? Hvordan understøtter vi den nødvendige omstilling?
  • Landmænd som ”vandparkeringsvagter”. Hvordan benyttes marker som midlertidig opbevaring af vand fra åer?

Spor G – Landbrug

Onsdag d. 3. juni

kl. 13.30 – 15.00

Der kommer betydeligt mere vand både nu og i fremtiden. Hvordan håndteres dette vand på bedrifter med store befæstede arealer og hvor vandet ikke altid er rent regnvand? Hvilke overvejelser gør man sig på lovgivningssiden og den byggetekniske side? Det håber vi at blive lidt klogere på i løbet af sessionen.

Spildevand på landbrug

Hvad er reglerne inden for håndtering af spildevand på landbrug? Hvordan ser fremtiden ud? Hvad er mulighederne for at genbruge og forsinke regnvand i fremtiden?

Miljø- og naturteknolog Iben Hjøllund, Team Vandløb og Søer, Silkeborg Kommune

Hvordan indtænkes vand som en ressource i moderne staldbyggeri?

Faglig Chefkonsulent Byg Anja Juul Freudendal, Velas

Udsprinkling

Udsprinkling kræver ikke længere tilladelse efter spildevandsbekendtgørelsen – hvordan sikre vi at landmændene lever op til kravene – så forureningssager undgås også med forventet større nedbørsmængde i fremtiden.

NN, Miljøstyrelsen

Biolog Lasse Kramer Andersen, Team Landbrug, Silkeborg Kommune

kl. 15.45 – 17.15

Vedvarende energi herunder biomasse fra biogas spiller en stadig større rolle i omstillingen fra fossil til grøn og bæredygtig energi.
Vi skal på ekskursion til Nature Energy Midtfyns biogasanlæg, hvor vi vil gå gyllens vej gennem anlægget samtidig med at vi får historien fra ide til kørende anlæg med alle de udfordringer, der har været på vejen.
Max. 40 deltagere på denne ekskursion, da alle skal kunne få headset på.

Præsentation af biogasværket

Gyllens vej gennem anlægget. Hvad kommes i? Og hvad kommer ud?

Hvor meget transport er der? Hvad med lugt, støj, m.m. og naboer?

Møder I overvejelser fra landbruget over at modtage afgasset biomasse, som jo også indeholder andre typer af affald som efterfølgende køres ud på landbrugsjorden?

Kan afsætning blive svær i fremtiden?

Mette Smedegaard Hansen, Nature Energy

Torsdag d. 4. juni

kl. 09.00 – 10.30

Visionen er en klimaneutral landbrugsproduktion i 2050. Der er dog diskussion om, hvad dette indebærer, og hvilke elementer der kan bidrage til det. Udfordringerne er store. Kom og hør hvordan landbruget griber det an og nogle af de virkemidler, som kan anvendes på vejen.

Klimaneutral 2050

Strategi?

Landbrug og Fødevarer

SEGES

Arla-gården. Hvordan laver man mælk, som ikke belaster klimaet?

Hvad tænker de?

Bliver det til en nicheproduktion i fremtiden

Aftager

Arla – Danish Crown

Hvordan ?

Pløjefri dyrkning ?

Økologi ?

Opbygning af humus m.m.

Producent

Evt. landmand

kl. 11.00 – 12.30

Ressource- og energioptimering på landbrug – hvordan bliver landbrugene mere klimavenlige?

Der er ifølge den nye husdyrgodkendelsesbekendtgørelse kommet flere specifikke krav til IE-husdyrbrugene bl.a om brugen af ressourcer og energi, hvilket Miljøstyrelsen kommer og fortæller om. Vi får input fra en energikonsulent til, hvordan husdyrbrugene kan energioptimere, og til slut kommer en landmand og fortæller, hvordan hans kvægbrug er blevet klimaneutral.
Sessionen belyser og giver værktøjer til, hvordan landbrug kan gøres mere klimavenlige.

Ny bekendtgørelse

BAT – energi og vand

Miljøledelse

De gode vilkår

IE-brug

Minimering af vandforbrug – hvordan?

Pligt til at anvende

energibesparende belysning

Nyt fra vejledningen primo 2020

Miljøstyrelsen

Energieftersyn

Fjernaflæsning

Energiscreening

Optimering af ventilation Hvad kigger I på?

Eksempler på energibesparende tiltag

Eksempel på vilkår:

”Husdyrbruget skal mindst hver 5. år udarbejde en energirapport med forslag til energibesparelser af en autoriseret energikonsulent”.

 Kurt S. Mortensen, Teknik- og Energirådgiver, Byggeri- og Teknik

Klimahandlingsplaner

Hvordan er klimahandlinger tænkt ind i den daglige drift?

Hvordan kan klimahandleplaner bruges som en aktiv klimaindsats i landbruget?

Hvordan gør vi landbrugene mere klimavenlige?

Hvordan blev jeg CO2-neutral?

Jens Krogh, Økologisk landmand, Varde

kl. 13.30 – 15.00

Klimatilpasning kan ikke gøres alene!

(Sammen med Vandløb)

Storeå projektet

Gudenåen

God borgerinddragelse – Hedensted er gode til det..

SEGES og lodsejere

Hvordan håndteres vandstandsstigninger?

Hvordan får man vand op på landbrugsjord inden det skal tilbage til storåen igen?

Skal landmændene være vandparkeringsvagter? Naturforvalter

Hvad skal der til?

Landbrugsstyrelsen

Medvirkende